BLOQUE  73

  1. Kupreichik - Estrin,  Leningrado  1965

  2. Korchnoi - Huzman,  Beer Sheva  1993

  3. Richter - Reinhardt,  Hamburgo  1937

  4. Paulsen - Schneider,  Leipzig  1863

  5. Shamkovich - Kholmov,  Baku  1961

  6. Lasker - Breyer,  Budapest  1911

  7. Charousek - Skultety,  Miskolc  1891

  8. Corzo - Golmayo,  La Habana  1896

  9. Znosko Borovski - Alekhine,  París  1925

  10. Mackenzie - Delmar,  New York  1879