BLOQUE  66

  1. Short - Nielsen,  Skanderborg  2003

  2. Zemgalis - Kuppe,  Oldenburg  1949

  3. Szabo - Sigurjonsson,  Reykjavik  1968

  4. Nezhmetdinov - García,  Sochi  1965

  5. Bogdanovic - Planinc,  Novi Sad  1965

  6. Pelikan - Rellstab,  Berlín  1961

  7. Rubinstein - Daniuszewski,  Lodz  1907

  8. Kisch - Barcza,  Debrecen  1934

  9. Kaspersky - Mazel,  Minsk  1925

  10. Pedersen - Larsen,  Odense  1963