BLOQUE  27

  1. Gunsberg - Lipschütz,  New York  1889

  2. Löwenthal - Staunton,  Birmingham  1858

  3. Petrov - Szmanski,  Varsovia  1851

  4. Taimanov - Polugaevsky,  Leningrado  1960

  5. Nezhmetdinov - Borisenko,  Kiev  1954

  6. Capablanca - Ilyin Zhenevski,  Moscú  1925

  7. Belkadi - Nielsen,  Leipzig  1960

  8. Reshevsky - Traube,  Hannover  1920

  9. Hromadka - Grguric,  Praga  1925

  10. Chekhover - Alatortsev,  Leningrado  1934