BLOQUE  124

  1. Byrne - Gligoric,  Chicago  1963

  2. Osnos - Yuchtman,  Volgogrado  1969

  3. Fazekas - Nagy,  Satoraljaujhely  1913

  4. Nezhmetdinov - Zagorovsky,  Gorki  1963

  5. Rogers - Halpin,  Australia  1982

  6. Webb - Vaganian,  Groningen  1969

  7. Salwe - Znosko Borovsky,  Nurenberg  1906

  8. Hector - Christiansen,  Copenhage  1986

  9. Baburin - Lengyel,  Budapest  1990

  10. Muchnik - Bakulin,  Moscú  1967